Liturgie 24 december 2015 Kerstnacht

Liturgie Kerstnacht 2015
van de gemeenschap van Hoogkarspel en Westwoud

Welkom

welkom

‘Hoe of een mens het leven licht kan laten geven’

The Voice Company olv en met aan de piano Robert Bakker en solist Olaf Wijnants Labree
Voorganger Ds.Marina Slot Ouderling Rein Frima Diaken Marianne Soorsma

Koor zingt ‘Winter Wonderland’
Welkom door Rein
Koor zingt ‘It’s the most wonderful time of the year’

Opening (staande)
We zijn hier bij elkaar in de kerstnacht, feest van het licht.
We verwachten een nieuwe geboorte vannacht,
We hopen misschien wel op een wonder,
dat we allemaal wakker worden uit een boze droom.
Aarzelend spreken wij over liefde en vrede,
en juichend zingen wij over het visioen.
Laat ons elkaar bemoedigen om zelf licht en liefde te zijn.
Moge het zo zijn

Openingslied 477 Komt allen tezamen (samenzang)

 

Inleiding
In deze Kerstnacht is iedereen Welkom, je bent hier naar toe gekomen met een hart vol verwachting, met een geest die nieuwsgierig en is en reikhalzend uitkijkt naar het andere, het wezenlijke, datgene wat je raakt en wat het leven licht kan laten geven.
We zijn hier als gemeenschap van Hoogkarspel-Lutjebroek en Westwoud met ieder die bij ons wil zijn om deze nacht met elkaar door te brengen.
Wij leven met de herinnering aan die bijzondere geboorte van het kind Jezus van Nazareth die later Christus, Messias werd genoemd, de gezalfde, de koning van de vrede.
We zingen en spreken over dat bijzondere kind, we delen brood en wijn omdat we samen willen staan voor vrede en gerechtigheid, grote woorden die ergens hier in het klein kunnen beginnen.
Ik wens ons een mooie Kerstnacht toe.

Koor zingt ‘Angel’s Carol’ van John Rutter

1e Lezing gedicht van Peter Moes
Kerst 2015
Een lange tocht
Een uittocht zelfs, misschien
een eindeloze vlucht, misschien
zouden het gelukszoekers of –brengers zijn
op weg naar peace, paix, mir en Frieden?

Vrede op aarde, zongen wij
in mensen een welbehagen
Het klonk bedeesd dit jaar
en aangeslagen
Beiroet en Mali, Parijs was net geweest
Is dit het duizendkoppig beest
gevreesd onder de mensen?

Ik zie een kind, in alle kwetsbaarheid
Is het de koning, majesteit?
Wij knielen voor het kindje neer
en delen brood en zoveel meer
Elk kindeke hier, zo klein en teer,
is ook van ons, net als hun moeder,
vader, broer en zus
uit deze eigentijdse exodus

Waar is het kerst, het feest, het licht
de kans op een nieuw leven?
Traag doe ik de gordijnen dicht
ontbrandt een kaars
en vraag mezelf
hoe of een mens
het leven licht kan laten geven
Misschien zelfs vrede brengen kan
voor ieder mensenkind op aarde Misschien met hulp, misschien.

Samenzang Ere zij God

Lukas 2 De geboorte van Jezus
Jozef en Maria gaan naar Betlehem
In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis.
Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.

Jezus wordt geboren
Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.

Olaf zingt ‘Have yourself a merry little Christmas’

Herders horen het goede nieuws
Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen.
Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’
En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’

De herders gaan naar Betlehem
Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken.’
Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden.
De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd had.
Een week later werd het kind besneden. Maria en Jozef noemden hem Jezus. Dat was de naam die de engel genoemd had, nog voordat Maria zwanger was.

Overweging
Wat kan een kind aan deze wereld veranderen, wat heeft een pasgeboren baby in te brengen bij wereldleiders en in vredesbesprekingen? Vroeger hadden we met kerst nog wel eens een wapenstilstand in de oorlog, maar ook dat is er niet meer. Kerst of geen kerst, we vechten gewoon door tegen die andere mens, die mens in wie we als we goed zouden kijken onszelf herkennen.
En kinderen zijn alleen maar en voorál slachtoffer van de oorlog, ze zijn het kind van de rekening.
Wij hebben hier meegemaakt hier in de kerk, de vluchtelingenkinderen, ze waren bang, boos, teruggetrokken, uitgelaten, net zoals kinderen zijn als ze in de knel hebben gezeten.
Ze deden een beroep op ons: heb je wat te eten, heb je speelgoed, mag ik naar jouw school, mag ik met je kinderen spelen?
Meer nog dan hun ouders en de volwassenen, die zichzelf redelijk kunnen redden, waren de kinderen kwetsbaar en geraakt door de lange tocht die ze hadden afgelegd.
Ben jijzelf als kind wel eens zo hulpeloos geweest?
Ben je wel eens op de vlucht gegaan voor geweld en dood? Voor angst en pijn, voor honger en oorlog?
Voor volwassenen die het niet goed met je voorhebben?
En welke mens heeft jouw leven weer licht gegeven?
Wie is er voor je opgekomen, wie heeft er gezegd: kom maar bij ons schuilen. Kom maar hier met je angsten en je pijn, je bent welkom in onze kerk, in ons huis.

Elke dag vragen er mensen in onze wereld of ze even mogen schuilen bij een ander mens, bij een groep mensen, bij een gemeenschap zoals wij zijn.
Bij de mensen die zeggen dat zij in de god van liefde en genade geloven, want die liefde krijgen wij zomaar en de genade van onze Barmhartige God is ook helemaal gratis.
Die liefde en genade mogen wij doorgeven en we mogen ook zelf ervan ontvangen alle dagen weer.
Want er zijn dagen dat het even niet wil, dat jij de ander nodig hebt, dat je je oud en versleten voelt, dat het water van de wanhoop je tot de lippen stijgt.

Ook in die dagen is het Christuskind een voorbeeld. Onschuldig met de waarheid van de liefde en de vrede in zijn ogen.
Je mag teer en kwetsbaar zijn als dat kind.
Jij bent net zo welkom als dat kleine kind en je mag schuilen om weer op krachten te komen. Dat heet liefde, dat is de kracht van de goddelijke liefde in deze wereld. Als wij ons dat elke dag maar kunnen herinneren. Dan moet het beter gaan met ons en de mensen om ons heen.
En we hebben dat kleine kind, die grote profeet, die nabije broeder nodig om te weten wat ware liefde is, wat mensenleven in al haar innerlijke rijkdom kan zijn.
Daarom vieren we elk jaar weer het feest van Kerst, het feest van het kleine kind van liefde en licht zo welkom op deze wereld omdat wij de liefde zo ontzettend hard nodig hebben.
Líefde om de hoop op beter gaande te houden.
En soms is de liefde in de vorm van een klein lichtpuntje al genoeg.
Zomaar een paar voorbeelden:
1. Verhaal van twee van onze gemeenteleden:
Door alle ziekte en toestanden van de afgelopen
tijd hadden ze eigenlijk niet zoveel zin om het
huis om te bouwen voor de Kerst. Vanmorgen
om elf uur: een overval!
Hun Buuv(buurvrouw) kwam binnen met tassen vol
kerstversiering en ging aan de slag, want dit kon
toch niet. Als klapstuk kwam ze ook nog binnen
met een door haar versierde kerstboom, die ze
de dag ervoor uit hun tuin had gepikt (een
kleintje hoor en in een pot), compleet met
slingers en lichtjes.
Het huis zag er meteen anders uit! Lichtpunt!

2. De vluchtelingen die in onze kerk een tijdelijk thuis vonden, zeiden tegen ons: jullie hebben ons iets goeds gegeven wat over onze sadness( vert. verdriet) is heen gelegd.

3. Jonge mensen zetten op dit moment op Facebook muziek om het verdriet, de woede en de frustratie te stoppen waarmee het nieuws en de media ons overspoelen. Weer een andere manier om licht te brengen.

Welkom ben je, klein kind want je hebt ons laten zien wat leven is, leven in liefde en licht is.
In deze nacht weerklinkt een aarzelend lied, wij mensen van nu zingen de oude woorden met elkaar en nu zing ik het Nu zijt wellekome voor jullie en misschien met jullie. Het klinkt in deze nacht anders, krachtiger, met meer verlangen.

Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer
Nu zijt wellekome uit de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer
Kyrie eleis En zullen we daar samen Amen op zeggen?

Pianospel

Lied 486 Midden in de winternacht

Vredeswens
Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe. Zegen wens ik je toe.
Aandacht wens ik je toe. Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. Zegen wens ik je toe.

Koor zingt ‘Caroll of the bells’

Vredesmaal

Uitnodiging
Ooit eens was er een maaltijd van Jezus met zijn volgelingen, zij vierden hun vriendschap en het leven, zij vierden de liefde en de vrede die de basis is van hun beweging. Wij volgen hun voorbeeld, wij breken en wij delen van brood en wijn, tekenen van leven en van samen. Wij doen dat omdat wij hier het leven willen delen met elkaar in vreugde en in verdriet, in rijkdom en armoede. En wij spreken ons verlangen uit naar vrede. Kom maar want alles staat klaar.

Breken en delen voor en achter in de kerk
Koor zingt uit de Carmina Burana

Lied 481 Hoor de eng’len zingen d’eer

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

Onze Vader

Collecte voor Kinderen in de knel

Olaf zingt The Christmas Song

Slotlied 483 Stille nacht (samenzang)

Zegen (Joodse zegenwens)
Barmhartige, Behoed ons
zegen ons
bewaar ons
Gij die ons hebt toegekeerd
naar elkaar,
om elkaar
te zegenen
te bewaren
te behoeden
Gezongen Amen
Koor zingt ‘So this is Christmas’

Wij wensen u gezegende Kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *