Liturgie 12 maart 2017

Liturgie van de Viering

de Protestantse Gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek

op 12 maart 2017

 

 

Thema : Kome wat komt?

 

 Voorganger: Ds.Marina Slot

Ouderling: Tineke Hupkens

Diaken: Jaap Klasen

 

Welkom door Tineke

Openingslied  686   De Geest des Heren heeft  1, 2 en 3

Opening

Wij zijn hier bij elkaar als zoekers op het pad van gerechtigheid en vrede,

Wij gaan op weg met elkaar én met onze God van liefde en mededogen Jezus achterna,

En wij weten dat de Geest van God met ons en in ons is alle dagen van ons leven.

Kindertijd

Inleiding op de viering

Goedemorgen, hier sta ik omdat mijn collega en vriendin Louise van alles heeft meegemaakt deze week.

Haar man heeft zondagavond een hartinfarct gehad en is meteen gedotterd in het AMC. Gelukkig gaat het weer beter met hem en is hij nu thuis.

Donderdag belden wij en ik vroeg of ik soms de viering van vandaag kon overnemen. Ze was er nog helemaal niet mee bezig geweest en was heel blij met mijn aanbod. Want als je als gezin zoiets meemaakt, moet er even rust en samen zijn.

We zijn aangekomen bij de 2e zondag van de 40dagentijd, zondag Reminiscere, de herinnering aan de barmhartigheid en ontferming van God uit Psalm 25.

De zondag waarop traditioneel het verhaal wordt gelezen over Jezus die Mozes en Elia ontmoet op een hoge berg.

Een stukje hemel op aarde, de verheerlijking op de berg.

En God die spreekt uit een wolk ….. een event zou het nu heten. Het zou onmiddellijk uitverkocht zijn, maar dit soort gebeurtenissen hebben meestal niet zoveel toeschouwers.

Gelukkig maar, want het is te teer en te kwetsbaar, te bijzonder om zelfs door te vertellen.

Het gedicht spreekt over wat je levenshouding zou kunnen zijn, over licht en vrede, zorg voor het kleine en kwetsbare. Dat past wel bij mensen die iets hebben meegemaakt, bij ons die af en toe ook niet ongeschonden uit de levensstrijd komen. En bij de mensen bij wie wij vrijdag op bezoek zijn geweest.

Maar daarover later.

Het past bij dat hele subtiele en sacrale moment uit het evangelie. Eigenlijk naar aanleiding van wat ik in mijn nabije omgeving zie en in wat ik zelf ervaar, heb ik als thema gekozen een frase uit een prachtig lied van Huub Oosterhuis een lied met de titel ‘Onze Vader Verborgen’ dat eindigt met de zin Kome wat komt…

Ik heb er een vraagteken achtergezet, omdat we in deze tijd, deze 40 dagen alles onderzoeken, want kan jij dat zomaar zeggen ‘Kome wat komt’?

Ik wens ons een mooi uur toe…

Samen horen

Lied 634 : 1 en 2 U zij de glorie

1e Lezing Mattheus 17 : 1-13 Een stem uit de hemel

Zes dagen later nam ​Jezus​  ​Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn ​kleren​ werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen ​Mozes​ en ​Elia, die met ​Jezus​ in gesprek waren. ​Petrus​ nam het woord en zei tegen ​Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie ​tenten​ opslaan, een voor u, een voor ​Mozes​ en een voor ​Elia.’Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ Toen de ​leerlingen​ dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. ​Jezus​ kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ Ze keken op en zagen niemand meer, ​Jezus​ was alleen.

Toen ze van de berg afdaalden, gebood ​Jezus​ hun: ‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de ​Mensenzoon​ uit de dood is opgewekt.’ De ​leerlingen​ vroegen hem: ‘Waarom zeggen de ​schriftgeleerden​ toch dat ​Elia​ eerst moet komen?’ Hij antwoordde: ‘Elia​ zou inderdaad komen en alles herstellen. Maar ik zeg jullie dat ​Elia​ al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de ​Mensenzoon​ door hun toedoen moeten lijden.’ Toen begrepen de ​leerlingen​ dat hij op ​Johannes de Doper​ doelde.

Lied  601 Licht dat ons aanstoot in de morgen 1, 2 en 3

 

Om Licht en Liefde                                   Hein Stufkens

Steek een kaars aan in het duister
Laat het licht toe in je hart
Maak je handen niet tot vuisten,
Streel maar zacht wat is verhard.

Steek een kaars aan in het duister,
En zaai vrede waar je gaat.
Strek je armen uit en luister,
Naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister,
Eer wat kwetsbaar is en klein.
Ga geduldig tot het uiterst
Laat waar jij bent vrede zijn.

 

Overweging

Afgelopen vrijdagochtend waren we als Vrouw en Geloofgroep van Hoogkarspel samen met de groep van Blokker-Hoorn op bezoek in de Hindu tempel van Onderdijk. Een plek waar gelovigen van aller religies samenkomen, waar de eenheid van geloof in het goede, in de liefde voorop staat.

Een bijzondere plek waar mensen hun levensopdracht hebben gehoord en begonnen zijn –  met vallen en opstaan – om een geestelijk dak en een gastvrij onderdak te bieden aan wie maar wil.

Een plek die 24 uur 7 dagen in de week toegankelijk is, als je er even naar toe wilt gaan, even stil wilt zijn bij jezelf en bij wie jij je thuis voelt, jouw God, Allah, Boeddha, Vishnu, Jezus…

We waren allemaal onder de indruk van de betrokkenheid en liefde die ons ten deel viel. Ik gebruik niet voor niks deze wat ouderwetse uitdrukking, want dat was het.

Het levensverhaal van de twee mensen die ons daar ontvingen, Bas en Carla van Velzen vertelt het verhaal van ‘Kome wat komt…’

Maar het spreekt ook van vragen, twijfel, wat moet ik nu?

Van barrières, en struikelblokken zoals elk leven in zich draagt.

Bas vertelde over 2 dagen van intens geluk en ook dat dat later wel weer een klein beetje was teruggekomen, maar nooit zo heel en puur als toen.

Ik moet denken aan mijn dagen van geluk in het leven, hoe goed ik nog weet, wanneer en hoe lang.

Dat heeft dikwijls te maken met wat je toevalt, ten deel valt, de geboorte van een kind, prille verliefdheid, een innerlijk besef van innerlijke rust en eenheid, eenwording met de natuur, het jonge kind, een pasgeboren dier, de uitbottende bomen, grote geborgenheid in je nabije omgeving.

Maar ik weet ook dat het weer over gaat en dat je dan sprankjes van geluk mag verwelkomen in je leven en dat dát al heerlijk is.

Over heerlijk gesproken die verheerlijking op de berg is ook zo’n moment van groot geluk voor Jezus en Petrus en wie er maar bij zijn. Hij wordt omringd door de geestelijke leiders van het oude volk Israel als Mozes en de profeet Elia.

Hij wordt door God genoemd ‘Dit is mijn geliefde zoon in hem vind vreugde, luister naar hem!’

Maar hij weet dat dát geluk alleen maar gevaarlijk is als het verder verteld wordt. Hij zal nog staatsgevaarlijker zijn dan hij al is. Als mensen gaan doorvertellen dat hij de zoon van God is, wat een godslasterlijke taal.

Het goddelijke is vreemd in de wereld,

God wekt angst en vervreemding op door zijn verschijning.

Het trekt aan en het stoot af. We zijn er niet aan gewend om met God te praten, bidden hoef je niet in moeilijke taal en vreemde woorden. Bidden is gewoon praten met God, je twijfels en je angsten neerleggen, woorden horen die er in je zijn en aan jou zeggen wat er is.

Niet alleen dominees of pastores kunnen bidden, iedereen kan het, als je hebt leren praten, kan je ook praten met God. En natuurlijk gebeurt er wat met je als praat met God.

Als we bidden ‘Uw wil geschiedde’ in het Onze Vader, kan dat rust geven en ook weerstand oproepen.

Want hoe moeilijk is het om de weg te volgen die jouw weg is. Hoe moeilijk is het om op de weg van liefde en mededogen te blijven als anderen je kwaad doen, als je pijn  en verdriet ontmoet, verlies lijdt…

Dan kan je het wel uitschreeuwen soms: moet ik dit ondergaan, moet ik dit meemaken?

Waarom, waarom?

Kome wat komt..ammehoela, ik doe het niet, ik wil het niet, ik wil niet lijden, ik wil geen pijn hebben, ik wil niet meer. Ik wil me niet meer schikken in mijn lot.

Hoe  moeilijk is het om jezelf over te geven aan de gang van het leven want soms is het leven absurder als een film, erger als een thriller. Dan gebeuren er dingen die je niet had kunnen bedenken. Naast de geluksmomenten kennen we ook veel verdriet.

Ik moet denken aan de ouders van die jonge mensen die deze week in de lawine zijn omgekomen. Wat krijg je  dan thuis?

Hoe moet je dan in Godsnaam verder leven?

Kome wat komt? Ik zie ook mensen die het geleerd hebben, die – lang niet zonder tranen – zich durven overgeven aan wat zich aandient, dat is geen verdienste, dat is een geschenk en ik zou velen die worstelen zo graag dat geschenk toewensen.

 

En niks is goed of fout, worstelen, vloeken, schreeuwen of  je overgeven en het leven aannemen zoals het is. Alles hoort bij mensenleven. De heerlijkheid en de rouw, de angst en de pijn en de vreugde…

Op sommige momenten kan je alleen maar bidden om licht en liefde, om vrede en tederheid voor jezelf en voor elkaar.

Kome wat komt? Hoe dan?

Samen! Dichtbij de ene God met de vele namen die er voor ieder mens is, altijd en overal!

En dichtbij elkaar, want als wij elkaar liefhebben en steunen, woont God in ons.

Amen

                                                                                                Orgelspel  

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in de Geest van leven en liefde,
Ver aan mij vooraf, royaal aan mij vooruit,
Maar ook in mij aanwezig.
Soms noem ik Hem God,
Maar het liefste noem ik Haar Schepper.

Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest,
Die mij voorleven wat leven betekent
En wat liefde vermag.
Daarom geloof ik in Jezus en in zoveel anderen
Die leefden en leven zoals Hij.

Ik geloof in de Gemeenschap van de Geest,
Mensen die samen zich oefenen
In recht doen en vrede stichten
In breken en delen.

Ik geloof in het goede
Dat wij nu eens verbergen, en dan weer openbaren.
En ik geloof dat het goede het kwade zal overleven;
Dat niet het laatste woord zal zijn aan de dood,
Maar aan het leven en de liefde.
Amen

Samen delen gebeden en gaven

Lied 368d Houd mij in leven

Stil gebed/ Meditatie

Lied 368d Houd mij in leven

Intenties voor mevrouw Leen Deinum, voor Antoinette van Riessen, voor Bart, voor mevrouw Hadingue en Hein van Dokkum

Voorbeden

Lieve God,

Wij leggen ons leven voor u neer, onze angsten en twijfels, onze boosheid en onze vreugde. We komen met ons hele hebben en houden hier en vragen om bij ons te zijn.

Leer ons te praten, leer ons te zingen als we samen willen zijn, maar geen woorden kunnen vinden.

Leef met ons en in ons elke dag weer. Kome wat komt…

Ene God met de vele namen,

Wij bidden om eenheid en liefde in de wereld, dat wij elkaar niet bevechten om geloof en overtuiging. Dat wij elkaar respecteren wat de ander meent en zegt.

Wij bidden voor allen die erin geloven dat het goede het kwaad zal overwinnen. Wij bidden dat kerken hun muren durven afbreken en samen durven gaan dat de wereld een plek van vreugde mag zijn.

Wij bidden voor allen die honger hebben en dorst, wij bidden voor de zieken, degenen die in rouw zijn, wij bidden voor allen die ons lief zijn waar ook ter wereld.

Wij bidden voor de werkers van de Verenigde Naties, het Rode kruis, Artsen zonder Grenzen die voor de schier onmogelijke taak staan om miljoenen hongerigen te voeden in Jemen, Zuid-Soedan, Noord-Nigeria, en Somalië.

Geef hen de kracht om door te gaan met hun levensreddende werk.

Dankgebed

Dank dat we bij elkaar zijn hier in dit huis van God en mensen. Dank dat we hier hoop en vertrouwen, aandacht en warmte opdoen om in ons leven door de week gesterkt door vrede en verwarmd door liefde dat te doen wat ons te doen staat.

Dank voor de eenheid onder mensen die geloven dat het beter kan  worden in de wereld. Dank voor de goede tegenkrachten en de helpers van mensen.

Bidden wij nu het Onze Vader

Onze Vader

Mededelingen en collecte voor kerk en diaconie

Slotlied  886 Abba Vader

Zegen voor jou …..in verbondenheid met al die hongerende Afrikaanse mensen spreken we Afrikaanse zegeningen uit vandaag

 

Moge jouw pad vrij zijn van gevaar!

Moge je bewaard blijven voor tegenslag!
Moge jij goedheid op je weg vinden!
Moge God met je wandelen!

 

 

Ontmoeting onder het genot van koffie en thee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *