Liturgie 19 maart 2017

Liturgie van de Viering

 de Protestantse Gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek

 op 19 maart 2017

 Thema : Ontmoeting wordt verandering

 

 Voorganger: Ds.Marina Slot

Mmv Oecumenisch Koor Echo uit Heerhugowaard

olv Erwin de Ruijter

Piano en orgel : Joke Tuinema

Ouderling: Wouter Kunz

Diaken: Jaap Klasen

Muziek door Echo ‘Come as you are’

 

Welkom door Wouter

Openingslied 280: 1 t/m 7  

Opening

Wij zijn bij elkaar in de vreugde van de gemeenschap, we noemen de Naam van de Eeuwige die liefde heet en van Jezus van Nazareth die mens is geworden en naast ons staat en wij weten dat de Geest van God met ons en in ons is alle dagen van ons leven. Amen

Kindertijd, verhaal over verhuizen en een nieuwe vriend

Inleiding op de viering

We hebben een mooie viering voorbereid met ontroerende muziek, teksten en gebeden.

Het verhaal dat centraal staat, is de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de bron. Misschien hebben sommigen van u in juli vorig jaar de uitzending van de EO  in de serie ‘Van Nablus naar Ninevé’ over de laatste der Samaritanen gezien, 722 mensen zijn overgebleven met nog steeds de heilige berg Gerizim als hun plek.

Een bijzonder deel van het joodse volk dat vasthoudt aan de leer die vervat is in de vijf boeken van Mozes.

Maar daarover later.

Eerst moeten helaas afscheid nemen van een geliefd kerkenraadslid Rein Frima, die om gezondheidsredenen met dit mooie werk moet stoppen. Hij heeft samen met Wouter ervoor gezorgd dat de kerk en vm pastorie zo mooi is als nu. Hij heeft zelfs eigenhandig een bord gemaakt voor de deur van onze Herberg, waar mensen meer dan welkom zijn om te praten, te eten en bij te komen. Maar gelukkig blijft hij wel hand-en spandiensten doen in onze kerk.

Gelukkig mogen vandaag ook een nieuw kerkenraadslid bevestigen Sietze van Gosliga.

We bidden en we zingen en we zijn stil om te horen wat ons ingegeven wordt. Ik wens ons een mooi uur toe.

Lied 832

Afscheid en bevestiging

Rein Frima neemt afscheid van onze kerkenraad en

Sietze van Gosliga wordt bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester  

 

Aan het einde van de bevestiging

Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente   (allen gaan staan)

vg: Gemeente van Jezus Christus, dit is jullie nieuwe ambtsdrager Sietze die zijn werk in onze gemeente begint.

Beloven jullie hem te aanvaarden, te omringen met je medeleven, te dragen in je gebeden, en met hem en alle ambtsdragers mee te werken in het werk in de Gemeenschap van gelovigen?

Willen wij Sietze in ons midden ontvangen en hem respecteren in zijn ambt?

Wat is daarop jullie antwoord?

Allen: Ja, dat willen wij van harte.

Wees dan bereid om in woord en daad gemeente van Christus te  zijn, in vertrouwen met elkaar te bouwen aan de toekomst van Gods Rijk van Liefde en Gerechtigheid.

Echo zingt ‘Blijf bij ons Heer’                                                                                         

Samen horen

 

Lezing  Johannes 4 : 1- 26 en 39-42

Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat ​Jakob​ aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jakobsbron is. ​Jezus​ was vermoeid van de ​reis​ en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. ​Jezus​ zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’ Zijn ​leerlingen​ waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als ​Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ ​Joden​ gaan namelijk niet met Samaritanen om. ​Jezus​ zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’  ‘Maar ​heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan ​Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn ​vee.’ ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei ​Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’

‘Geef mij dat water, ​heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ Toen zei ​Jezus​ tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’ ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei ​Jezus, ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, ​heer, dat u een ​profeet​ bent! Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’  ‘Geloof me,’ zei ​Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de ​Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’ De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de ​messias​ zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’  ​Jezus​ zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’

In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw: ‘Hij weet alles van me.’ Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei; ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’

Echo zingt ‘Teach me God to wonder’

Korte Overweging

Als je elkaar echt durft te ontmoeten, verandert er iets.

Dat gebeurt als je in woorden met elkaar communiceert, maar ook met muziek. Ik hoorde gisteren de Arabische versie van Bachs Erbarme dich gezongen door de Libanese zangeres Fadia el Hage met de vraag aan haar God, aan Allah, Erbarme dich.

Een ontmoeting van twee culturen West en Oost, twee religies, verschillende klanken, instrumenten en aangrijpend in haar vertolking.

Om stil van te worden, sowieso is dit lied voor velen het meest ontroerende deel van de Mattheus Passie van Bach, maar in die taal die zo dicht tegen het Hebreeuws, Aramees aanligt, met de keelklanken… komt het dichtbij toen en dichtbij nu.

Dichtbij toen omdat wij in deze tijd het verhaal van Jezus leven, lijden en opstanding vertellen aan elkaar in woord en klank.

Dichtbij nu omdat we samen vragen om ontferming aan onze God en dat is de enige houding die ons mensen weer bij elkaar brengt.

We zitten allemaal in de positie van nodig hebben, van ontvangen, geen sterke mannentaal, maar kwetsbaar en met een open hart. Dat brengt verandering teweeg in de wereld en tussen mensen.

De ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de bron is veranderend in zichzelf, voor een joodse rabbi als Jezus is spreken met een Samaritaanse en dan nog wel een vrouw uitzonderlijk.

Ze gaat in gesprek, ze wil het weten hoe het zit met deze bijzondere vreemdeling. Hij komt in haar stad, zij is op eigen terrein en vraagt vrijmoedig.

Ze vraagt over het water en krijgt te horen dat Jezus voor ‘levend water’ kan zorgen.

Wat is levend water? Iemand zei bij onze voorbereiding: dat is als je de bron van liefde in jezelf kunt vinden, als je weet waar je uit kunt putten om het leven in geloof en liefde te leven. Dan weet je ook wat het betekent om je naaste lief te hebben als jezelf.

Als Jezus blijkt veel van haar te weten, herkent ze hem als profeet. En dát terwijl hij de heilige plaats van de Samaritanen op de berg Gerizim ontkent.

Jezus geeft aan dat het eren van God, het bezig zijn met Gods koninkrijk niet gebonden is aan welke heilige plaats dan ook.

Het evangelie kan overal werken, je kunt op elke plek in de wereld de goede dingen doen, in liefde werken en leven, de keuzes maken die Jezus ons voorleeft, in een vluchtelingenkamp, in een kantoor van 10 verdiepingen, op de markt, in de straat, in het opvangcentrum om de hoek, bij de Voedselbank.

Jezus zegt “want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.”

Het gaat veel meer om of je Gods Geest in jezelf toelaat, of je die onuitputtelijke bron van liefde durft te laten stromen. En of je de waarheid van Jezus’ goede boodschap durft te horen, durft te kiezen met de woorden en daden van Jezus in je hart en in je verstand.

Het lijkt of in deze tijd die de mensen op scherp zet, ook de goede krachten gemobiliseerd worden in mensen.

De ontmoeting met de ander, zelfs de angst en de onzekerheid van de ander roept verandering op in een mens, maar ook in de politiek. Alles is in beweging.

We moeten allemaal aan de bak, we hebben wat te doen en kunnen niet meer achter over leunen.

In een daadwerkelijk elkaar ontmoeten en vragen stellen aan elkaar, kan er begrip ontstaan, kan je elkaar leren kennen. Je kunt een hele andere kijk op dingen en mensen krijgen dan tot dusver. En er ontstaat een creatieve ruimte.

Ontmoeting wordt verandering en brengt de beweging van het Koninkrijk van God op gang en dichterbij.

Dat is waar mensen op wachten in hun Messias en Jezus zegt: “De Messias, dat ben ik, degene die met je spreekt.  Hij is er al… Het Koninkrijk van liefde en gerechtigheid is hier en nu als wij eraan meewerken. Als wij erin geloven dat het kan. Dat is de grootste verandering die wij kunnen wensen. Moge het zo zijn.

Koor Echo zingt ‘Soms breekt uw licht’

Samen delen gebeden en gaven

Lied 368d rondom de gebeden                                                

Stil gebed

Zo bidden wij zingend lied 368d

Voorbede

Lieve God,

Wij bidden voor onze zieken, voor hen die rouwen, voor allen die steun en hulp nodig hebben.

Wij bidden voor ouderen die werkeloos zijn geworden en geen werk meer kunnen vinden.

Wij bidden voor gezinnen die uit elkaar vallen door scheiding en geweld.

Wij bidden voor de mensen in de wereld die vluchten voor oorlog en honger. Wij bidden voor de zoekers naar gerechtigheid en vrede en hen die er hard voor werken.

Wij bidden voor allen die ons gebed nodig hebben.

 Zo bidden wij zingend lied 368d

Dankgebed

Krachtige en Tedere God,

Wij danken u voor liefde van hen die ons omringen, voor zorg en aandacht voor jong en oud.

Wij danken u voor wat ons toevalt, kleine dingen, grote dingen…

Dank voor alles

Amen

Echo zingt Onze Vader

Mededelingen en collecte voor kerk en diaconie

Slotlied samen Die mij droeg op adelaarsvleugels

 

Zegen voor jou                                                                             

Ga in de kracht die je gegeven is
in eenvoud
in vrolijkheid
in vriendelijkheid
op zoek naar liefde
en de Geest zal met je gaan

Gezongen Amen

Echo zingt ‘The Irish blessing’

 

Ontmoeting onder het genot van koffie en thee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *