Liturgie van 27 augustus 2017

Liturgie van de Viering Protestantse Gemeente Hoogkarspel-Lutjeboek

 

 

27 augustus 2017

 

 

Thema: De Geest brengt leven

 

Orgel Renee Campfens

Ouderling: Sietze van Gosliga

Diaken Marianne Soorsma

Voorganger Ds.Marina Slot

Welkom door Sietze

 

Openingslied 686 :1, 2 en 3

 

Opening 

De Geest maakt een nieuw begin, bezielt ons en brengt leven.

De Geest opent ons, geeft ons stem en schenkt ons aan elkaar.

De Geest geeft ons elke dag nieuw licht en leven in ons bestaan.

Moge zij onder ons zijn….

Lied 612: 1, 2 en 3

 

Kindertijd

 

Inleiding

In het afgelopen jaar heb ik met een paar collega’s en oud collega’s het boek Paulus gelezen van Karen Armstrong, de erudiete Amerikaanse vrouw, ooit uitgetreden non, die veel geschreven heeft over de Bijbel. Haar laatste boek ging over religie en geweld.

Ook heel interessant! Maar nu over Paulus: door haar boek heb ik veel meer van zijn werk en brieven begrepen dan tot dusver. Het grappige is dat zij Paulus in de ondertitel van haar boek ‘onze liefste vijand’ noemt.

Die uitdrukking ‘onze liefste vijand’ slaat op zijn teksten over vrouwen, over homosexualteit, waarmee velen, en ook ik zelf om de oren zijn geslagen.

Zijn uitspraken hebben veel invloed gehad op de positie van vrouwen en homo’s in de kerk.

 

Maar dat is een ander onderwerp: we lezen vandaag een deel uit de 2e brief aan de Korinthiërs.

En het is van belang om te weten wat er daar speelt in die stad. Je moet je voorstellen dat Paulus eigenlijk een soort rondreizende prediker was.

Hij was dan in de ene, dan in de andere stad en hij onderhield de opbouw van de christengemeenschappen die hij gesticht had door zijn brieven.

Hij had zijn brief aan de Galaten nog niet verzonden of er kwam een delegatie van de gemeente van Korinthe, Chloë’s huisgenoten, langs in Efeze, waar hij toen verbleef. Zij kwamen vertellen dat er een diepe verdeeldheid heerste in de Korinthische ekklesia.

Ene Apollos predikte een vergeestelijkt evangelie en als je dat aannam, kreeg je een ‘hogere wijsheid’ en werd je verheven boven de andere stervelingen.

Zij stonden zich voor op de gaven van de Geest in plaats van de boodschap van gelijkwaardigheid die Paulus predikt in zijn Galatenbrief.

In die brief zegt Paulus: Ieder van ons mag beschikken over de gaven van de Geest, iedereen heeft ze gekregen, allemaal verschillend en we mogen er in blijdschap van genieten met elkaar.

Sietze gaat ons straks voorlezen, wat Paulus’ zijn antwoord is.

We zingen, we bidden en we zijn bij elkaar op deze lichte zomermorgen. En daar zijn we blij mee.

 

Lied 976: 1, 2 en 3

 

Lezing 2 Korinthe 3:

3 Ben ik nu weer aan het vertellen hoe geschikt ik ben om het goede nieuws bekend te maken? Nee! Heb ik brieven nodig van jullie of van andere christenen waar dat in staat? Nee! Anderen hebben zulke brieven nodig, maar ik niet. Want ik heb jullie. Jullie zijn als een brief die ik bij me draag in mijn ​hart. Iedereen die jullie geloof ziet, begrijpt dat ik geschikt ben om het goede nieuws te vertellen.

Door mijn werk zijn jullie een brief van ​Christus​ die iedereen kan lezen. Dat is natuurlijk geen brief van papier. Nee, ik bedoel dat iedereen jullie geloof kan zien. En dat iedereen kan zien dat jullie leven bepaald wordt door de Geest van de levende God. Zijn regels staan geschreven in jullie ​hart, en niet op stenen platen, zoals de wet.

Dankzij ​Christus​ doe ik mijn werk vol vertrouwen, en God weet hoe ik dat doe. Ik zie het niet als mijn eigen prestatie. Want uit mezelf ben ik niet geschikt om het goede nieuws bekend te maken. Het is God die mij daarvoor geschikt maakt.

God heeft mij geschikt gemaakt om zijn dienaar te zijn. Ik moet vertellen over zijn nieuwe afspraak met de mensen. Het gaat nu niet meer om de regels die vroeger opgeschreven zijn, maar om de ​heilige​ Geest. Want de regels van de wet brachten uiteindelijk de dood, maar de ​heilige​ Geest​ brengt leven.

 

Overweging

Wat moet je nu schrijven aan zo’n cluppie in Korinthe , als het uit elkaar dreigt te vallen, als de een de ander niet meer aankijkt. Of als de een zich beter, hoger acht dan de ander. Wij kennen dat ook uit eigen ervaring, dat je in een gemeente van Christus soms tweespalt en meningsverschillen kunt krijgen. Daarin is de wereld niet veranderd.

En als je het in de gemeente goed weet te houden met elkaar, dan kunnen anderen wel herrie maken.

Wat een theologische meningsverschillen kennen wij uit de kerkgeschiedenis en misschien ook wel uit onze eigen geschiedenis, een richtingenstrijd, waarbij de verschillen uitvergroot werden, neen, ik heb het ware geloof, en wij zijn de ware kerk….

Ik ben van Paulus en ik ben van Apollos , staat er in de 1e brief van Paulus aan de Gemeente van Korinthe.

 

En dat mensen zichzelf hoger en beter achten, dat is ons ook niet vreemd.

Ik weet nog van vroeger dat in onze gereformeerde kerk de rijkste mensen voorin zaten en wij achterin.

Je zag het al aan de hoeden van de dames, die waren mooier en duurder dan die van de anderen.

En dat is nu net wat helemaal niet bij Christus hoort, zegt Paulus. Christus was niet van bezit of commercie, hij was niet van hoger en lager, of beter en minder goed.

Christus heeft zich in al zijn kwetsbaarheid laten zien, in zijn angst voor de dood, in zijn lijden en sterven.

Christus Jezus is niet de superheld die mensen misschien graag in hem gezien hadden, niet de alfaman die imponeert en intimideert.

Zijn volgelingen zijn ook geen mensen die een aanbevelingsbrief meenemen om te laten zien hoe goed ze zijn. Juist in de kwetsbaarheid en de kleinheid van een mens komt er vaak de opening naar de Gaven van de Geest, de zachtheid en tederheid, de vriendelijkheid en oprechtheid en noem maar op alles wat in de 1e brief van Paulus aan de Korinthiërs wordt  vermeld.

Paulus refereert aan wat hij eerder schreef en besprak met hen.

We herkennen dat in ons eigen leven. En we hebben het opgenoemd met elkaar in de voorbereiding, de crisismomenten in ons leven, allerlei momenten van scheiding, van los moeten laten van mensen, van je gezondheid en idealen. We spraken over hoe je kracht krijgt, als je in nood bent.

Dat nood toch zo leert bidden en dat je daardoor ook opgetild wordt en dat je er doorheen komt.

Zo werkt het met geloof en vertrouwen, soms is het heel klein en nietig of misschien wel helemaal weg, foetsie, maar als je je weer open durft te stellen dan komt er weer uitzicht komt, perspectief.

Daar weet Paulus ook van mee te praten, weet je nog, Saulus de vervolger van toen, werd Paulus, de vervolgde van nu. Hij moet af en toe onderduiken en ontkomt niet aan gevangenschap, want het volgeling van Jezus zijn is niet zonder gevaar.

 

Paulus spreekt in het vertrouwen dat zij, de mensen van Korinthe zijn aanbeveling zijn, hún geloof is aanbeveling genoeg om Paulus te waarderen als de verteller van het goede nieuws.

Het zou hetzelfde zijn als ik zou zeggen: jullie zijn mijn aanbeveling. Ik mag het goede nieuws vertellen omdat jullie zijn wie je bent, omdat we een levendige gemeenschap zijn met veel mensen die wat voor elkaar doen, die de liefde leven met elkaar. Mensen die hun gaven delen met een ander en zo in de wereld gelezen worden als een groep mensen die ergens voor staan, voor de liefde die in Christus Jezus is.

Er klinkt trots uit de woorden van Paulus en dat kan ik helemaal indenken; die trots voel ik ook als ik hier sta en afgelopen vrijdag al die vrijwilligers van onze kerk zie, die allemaal naar hun eigen gaven en mogelijkheden doen wat ze kunnen voor de gemeenschap van Christus.

Paulus legt eigenlijk de regels die in steen gehouwen zijn, in beton gegoten naast zich neer en zegt: de regels staan in jullie hart geschreven.

Als je het geloof in Christus hebt aangenomen, dan leef je vanuit een andere Geest, dan leef je niet naar de dode letter, maar met de Geest in je hart die leven brengt. Dat is ook hoe wij hier omgaan met verhalen uit de Bijbel en verhalen van nu, we vertalen het woord met ons hart, met de liefde die in ons hart is gelegd.

We leven de liefde van Christus met vallen en opstaan.

Soms met pijn in je lijf en in je hart, omdat liefhebben niet altijd gemakkelijk is.

Maar als je weet dat de Barmhartige God in zijn Geest altijd bij je is en dat de Geest leven brengt, weet je dat het gaat.

Misschien moet je wel eens stil worden om te luisteren naar wat je ingegeven wordt. Of moet je bij een ander mens te rade die de wijsheid heeft om woorden en klanken van de Geest te ontvangen. Want de Geest spreekt in je hart, en door mensen die je ontmoet op je levensweg.

Blijf dichtbij je gevoel van waarheid en oprechtheid, van liefde en mededogen, de woorden waarmee een jaar geleden dit kerkelijk seizoen gestart zijn.

Laat het oordeel weg en wijs jezelf en anderen de weg door de dagen van je leven.

En mijmer eens over die zin “De geest brengt leven’

Bij mij komt er op de vriendelijkheid die wij over en weer naar elkaar durven laten zien. Het meevoelen met de vreugde en het verdriet van de ander.

Dan stroomt er leven door je heen en dat voelen we allemaal. Moge het zo zijn.

 

Orgelspel

 

Geloofsbelijdenis

God van het leven,
die vreugde vindt in ieder mens,
je bent zorgzaam en je laat ons niet in de steek.
Ik geloof in je.

Jezus, onze naaste, die mij laat zien wie God is,
je vraagt aan ons om rechtop te staan.
Ik geloof in je.

Heilzame Geest, ik geloof in je.
Je openbaart je op onverwachte momenten
als wijsheid in mensen die weten wat goed is om te doen.
Ik geloof dat jouw kracht zich in mij kan openbaren.

Ik geloof in onze gemeenschap van mensen, die durven zoeken
en durven vieren dat ze jou vinden, God van het leven.

 

Lied 887

 

Stilte voor meditatie of gebed

 

Voorbeden

Krachtige en Tedere God,

Wij bidden voor de mensen die ziek zijn, die een slechte boodschap te horen hebben gekregen over hun gezondheid, de mensen die opgenomen zijn in het ziekenhuis zoals Gerda Veerman, Antoinette van den Brink, Jan, de broer van Jaap Groot.

Wij bidden voor Rein en Hanneke Frima….

Wij bidden voor hen die verlies hebben geleden, voor Henri en voor de kinderen van Antoinet en van hem.

Wij bidden voor hen die in geestelijke nood zijn, die met depressies rondlopen of die angstig zijn om contact te maken met een ander mens.

Wij bidden voor ons dorp en onze stad, dat de mensen die er wonen zich thuis voelen en in vrede met elkaar mogen leven.

 

 

Barmhartige God,

Wij bidden voor de wereld, een wereld die in verwarring is en waar we soms bang van worden.

De christelijke waarden van gastvrijheid, zorg, aandacht en liefde, worden niet meer breed gedeeld. Ook niet door mensen die zich christen noemen of gelovige. De terechte vervolging van terroristen brengt een hetze met zich mee tegen immigranten en vluchtelingen. Het zorgvuldige onderscheid in de rechtspraak wordt in deze hectische tijden wel eens geschaad.

Vol verwondering kijken we af en toe naar onze wereld en naar de harde toon van wereldleiders.

 

Wij bidden voor de slachtoffers van natuurrampen in Nepal, India, Bangladesh en Texas, Amerika.

Wij bidden voor hen die geen dak meer boven hun hoofd hebben, die familieleden hebben verloren.

Wij bidden voor de wereld en voor onze geliefden die overal ter wereld wonen.

 

Dankgebed

Eeuwige,

Wij danken voor de vriendschap en de liefde die wij mogen ervaren van elkaar en van onze naasten.

Wij danken voor de redding uit de nood die altijd op komt dagen. Wij danken dat we mogen zijn wie we zijn, in vrijheid en vrede en hopen dat dit nog lang mag duren.

 

Wij bidden het Onze Vader

 

Mededelingen en Collecte voor kerk en diaconie:

Kerk in Actie Noodhulp Nepal

 

Slotlied 608 De steppe zal bloeien

Zegen voor jou

Afrikaanse zegen

De Heer onze God,
Hij zegene jullie:
Hij laat jullie voeten dansen
en geeft kracht aan jullie armen.
Hij vervult jullie hart met tederheid
en jullie ogen met lach;
De Heer onze God,
Zij vult jullie oren met muziek
En jullie neus met lekkere geuren;
Zij vult jullie mond met gejuich
en jullie ziel met blijdschap.
Zij schenkt jullie steeds opnieuw
de genade van de stilte:
en het vertrouwen op een mooie toekomst.
De Heer, onze God,
Hij geeft ons allen de kracht
om in onze wereld
geloof, hoop en liefde
een gezicht te geven.
De Heer zegene ons:
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

                                                   Zuid-Afrika

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *