Liturgie van de viering op 28 januari 2018

Liturgie van de viering van

de Protestantse Gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek

op 28 januari 2018

Jan Piet en Trien Compas-Brander

60 jaar in liefde verbonden

 

 

 

 

Voorganger: Ds. Marina Slot

Ouderling: Tineke Hupkens

Diaken: Marianne Soorsma

Muzikale medewerking door Vocale Kring Drechterland

Dirigent: Jan van der Leek

Pianist:   Hans Lieberton

Vocale Kring Drechterland zingt ‘Wie lieblich sind die Boten’ uit Oratorium Paulus  van Mendelssohn

 

Welkom door ouderling

 

Openingslied (zo mogelijk staande) 839: 1 en 2

 

Opening (zo mogelijk staande)

Wij zijn blij om hier bij elkaar te zijn met vreugde in ons hart en de liefde in ons midden.

Wij vieren de gemeenschap met elkaar en met een lief bruidspaar met hun familie.

Wij voelen ons geliefd en gezien door de Eeuwige en Barmhartige en weten dat de Geest met ons is om ons te verblijden, te troosten en te inspireren.

Amen

 

Lied 839: 3 en 4

                                                                                                  Kindertijd over trouwen

Inleiding op de viering

Lieve mensen, lief bruidspaar, wat zijn we blij om hier te zijn met jullie in goed gezondheid en blij met elkaar en met jullie kinderen en kleinkinderen, met vrienden en vriendinnen en met de leden van onze gemeenschap.

We vieren een belangrijk moment: 60 jaar in liefde verbonden, met jullie eigen bijzonder motto geschreven op de uitnodiging voor jullie feest:

                                                               

Het positieve overwint het negatieve, moed overwint vrees, geduld overwint woede en ergernis en

Liefde overwint alles.

 

Dat jullie dat met ons willen delen, dat is een geschenk, want als we dit alleen al als boodschap meekrijgen, dan hebben we heel wat om mee verder te leven.

We lezen straks een deel van de brief van Jeremia, waarin God spreekt tot zijn volk in ballingschap.

Een paar zinsneden die van toepassing zijn op deze dag. En we horen de wijze woorden van de Prediker op muziek…ik zal ze weer voor jullie zingen zoals ik ze ook eerder voor jullie samen heb gezongen, Jan Piet en Trien. Na zo’n lang leven samen kan je de woorden van Prediker goed nazeggen. Het is bij wijze van spreken uit het leven gegrepen.

Ik wens ons een mooi uur toe samen.

 

 Viering van het woord

De Vocale Kring Drechterland zingt  ‘Wachet auf! ruft uns die Stimme’ uit Oratorium Paulus van Mendelssohn

 

1e Lezing Jeremia 29: 5-6 en 11-14 De brief van Jeremia

Ik wil dat jullie daar ​huizen​ bouwen om in te wonen. En dat jullie daar het land gaan bewerken, zodat jullie van de opbrengst kunnen leven. Ik wil dat jullie trouwen en ​kinderen​ krijgen. En zorg ervoor dat ook je ​kinderen​ trouwen, zodat ook zij weer ​kinderen​ krijgen. Laat jullie groep niet kleiner worden, maar juist groter.

 

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Ene. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij met hart en ziel zoeken.

 

 

2e Lezing Tijd van vloek en tijd van zegen

(gezongen)

Tijd van vloek en tijd van zegen,

tijd van droogte, tijd van regen,

dag van oogsten, tijd van nood,

tijd van stenen, tijd van brood,

tijd van liefhebben, nacht van waken,

uur der waarheid, dag der dagen,

toekomst die gekomen is,

woord dat vol van stilte is.

 

Tijd van troosten, tijd van tranen,

tijd van mooi zijn, tijd van schamen,

tijd van jagen nu of nooit,

tijd van hopen dat nog ooit.

Tijd van zwijgen zin vergeten,

nergens blijven, niemand weten,

Tijd van kruipen, angst en spijt,

zee van tijd en eenzaamheid.

 

Wie aan dit bestaan verloren,

nieuw begin heeft afgezworen,

wie het houdt bij wat hij heeft,

sterven zal hij ongeleefd.

Tijd van leven om met velen

brood en ademtocht te delen,

wie niet geeft om zelfbehoud,

leven vindt zij honderdvoud

 

Overweging

Toen ik vrijdagochtend op bezoek was bij Trien en Jan Piet kwamen de verhalen over 60 jaar huwelijk en alles daaromheen. Zo mooi om dat allemaal te horen en te zien, want naast de kaarten van 60 jaar trouwen kwamen ook de kaarten van 50 jaar huwelijk te voorschijn.

En de teksten van de bevestiging van Trien als Gezinsverzorgster in dienst van de diaconie van de Hervormde gemeente van Hoogkarspel-Lutjebroek op 12 september 1954. Trien, die daarvoor als jong meisje al allerlei gezinnen te hulp schoot, zij kreeg na haar opleiding in het fijn christelijke Den Haag die welverdiende job.

Haar stage in het tehuis voor ongehuwde moeders in Den Haag had haar al voorbereid op het werk in andere milieus. Daar stond ze wel even van te kijken.

En dan komen de verhalen over de gezinnen hier in de buurt waar ze werkte en dan komt Jan Piet natuurlijk langzamerhand in beeld en ook hij maakt van alles mee als uitvaartverzorger, want beiden doen ze mensenwerk en dat komt erop aan.

Trouw aan elkaar, trouw aan hun gezin, trouw aan de vrienden, de gezinnen waar ze binnen kwamen om hun werk te doen, goed werk, helpen waar je helpen kan en dan weer verder. Samen verder met alle ups en downs die het leven met zich meedraagt. En niet saai, daar zorgden jullie samen wel voor.

Tijd van vloek en tijd van zegen, alles hebben jullie meegemaakt, en wel heel lang samen.

Toen ik laatst een broodje mee at bij jullie, merkte ik dat: zo op elkaar ingespeeld, samengevoegd en toch jezelf, een liefde van een grote schoonheid en ook een voorbeeld voor anderen.

Toen ik zei: zullen we jullie bruiloft ook in de kerk vieren, zei Trien, ja maar wij zijn niet in de kerk getrouwd.

Maar vrijdag hoorde ik pas echt waarom dat was. Trien zei: ik kon dat niet beloven wat er in de kerk gevraagd werd, ik kon het niet waarmaken en dan moet je het niet doen. En Jan Piet was niet van de kerk, dus daarom zijn we toen niet in de kerk getrouwd.

Dus nu is het eigenlijk wel mooi, dat jullie dit toch meemaken in de kerk. Want de kerk is veranderd en vrijer geworden en we passen er allemaal in…. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt…

Als je gelooft in de trouw en de liefde die deze twee mensen met zich meebrengen, als je gelooft in de hoop die zij uitstralen dan is er verbinding en gemeenschap tussen allen hier aanwezig.

 

In de brief van Jeremia zegt God dat het volk Israel sterk moet worden, ze moeten kinderen krijgen, nageslacht verwerven, nou dat hebben jullie gedaan, kijk eens wat een rijkdom er om je heen zit.

En God zegt: ik heb je geluk voor ogen als je me zoekt. Nu kan je dat vertalen, als dat je elke dag veel moet bidden en dat God dan pas tevreden is en je geluk schenkt. Maar als je nu eens kijkt naar het werk van jullie handen dan denk ik dat jullie de liefde van God elke dag geleefd hebben samen, met de lol van Jan Piet en de serieuze aanpak van Trien.

Dan zegt God in zijn brief aan jullie en aan ons, ik heb jullie geluk voor ogen. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven.

En daar gaan we voor:  jullie voor de jaren die nog komen, liefst samen want dat is het mooiste ook al ben je aan de korsies van het leven bezig zoals JP dan zegt.

Wij ook allemaal zoals we hier zitten.. met die heerlijke belofte.

Jan Piet en Trien hebben een brief van de koning en de koningin, van de commissaris van de koningin en een brief van God gekregen. Wat wil je nog meer….

 

Maar gelukkig willen zij al die aandacht en liefde met ons delen. En die brief van God is ook voor ons allemaal geschreven…..als je God zoekt en de liefde die zijn naam is, dan is het perspectief geluk en hoop.

 

De Prediker noemt het

Tijd van leven om met velen

brood en ademtocht te delen,

wie niet geeft om zelfbehoud,

leven vindt zij honderdvoud.

 

Moge het zo zijn.

 

Vocale Kring Drechterland zingt ‘Zum Sanctus’, Schubert

 

Viering van het delen

Gedicht van Anouk

 

Lang zullen ze leven

 

Stil gebed

Vocale Kring Drechterland zingt ‘Tjèbè Pojiem’

Tot u zingen wij, u loven wij, u danken wij, Heer, en bidden tot u, onze God

 

 

 

Voorbeden

Barmhartige en Liefdevolle, wij bidden voor een wereld die nog niet in vrede is. Wij bidden voor allen die lijden onder geweld en uitzichtloze armoede.

Wij bidden voor hen die vluchten uit hun land om een beter leven te bereiken en die vaak teleurgesteld en vernederd worden in hun zoektocht naar nieuw leven. Wij bidden om hulp en steun, om respect voor hen die in den vreemde verkeren, dat wij ze mogen opnemen als waren het onze eigen kinderen.

 

Voorbede voor Trien en Jan Piet

Wij bidden voor Trien en Jan Piet en voor hun kinderen en klein en achter- kinderen.

Wij bidden voor mooie jaren vol levensgeluk en liefde. Wij zijn blij met mensen als zij in onze kring. Zegen hen met goedheid en liefde. Zij bij uitstek laten zien dat de verscheidenheid van hen beiden een aanwinst is voor de gemeenschap.

 

Wij denken aan onze zieken, aan Rein en Hanneke, aan Aad de Vieter en alle namen die bij ons opkomen en die ons gebed en onze zorg nodig hebben.

 

Voorbede voor ons en voor de gemeenschap                                                       Ene en Onnoembare, wij bidden voor onze gemeente, voor eenheid in verscheidenheid, voor begrip en respect, voor aandacht en genegenheid. Dat onze ogen open mogen zijn voor elkaar, dat onze oren horen wat de ander zegt, dat wij allen onze plek innemen in dit mooie huis van God en mensen, waar de liefde wil wonen. Geef ons goede moed en goede wil om liefde in onszelf en in dit huis te laten wonen en om samen te zingen en te vieren dat wij er zijn met elkaar. Dat we begenadigde mensen zijn hoe kwetsbaar soms ook.                                Wij bidden voor ons allemaal, voor ieder persoonlijk en voor de gemeente als geheel. Geef ons vrede.

 

Dankgebed

Wij danken u voor leven en voor liefde van onze naasten, van onze geliefden, van onze kinderen en kleinkinderen, van onze buren of van degene die zo maar even langsloopt.

Wij danken voor wat ons gegeven is aan kennis en kunde, aan ervaring en wijsheid, waardoor we in de loop van ons leven andere keuzes durven te maken, meer te staan voor wat die profeet uit Nazareth ons geleerd heeft. Wij danken u voor vredeszoekers en liefdebrengers in de wereld. Ze zijn er en we steunen ze graag met onze stem en ons verlangen naar gerechtigheid en vrede, naar Liefde en Licht.

 

 

Mededelingen en collecte voor Stichting Koningskind in Suriname en voor onze kerk

Vocale Kring Drechterland zingt ‘Siyahamba’  Zulu song

 

Tafellied 390: 1,2,3 en 5

Tafelbezinning TOT VOEDSEL                       © Wilma van Ophem
Toen ik honger had,
vulde jij de schaal
met voldoende brood
om van te eten.

En je sprak:
“Kom, eet nu maar!”

Maar nog bleef ik hongerig.

Toen ik dorst had,
vulde jij de beker
met voldoende wijn
om van te drinken.

En je sprak:
“Kom, drink nu maar!”

Maar nog bleef ik dorstig.
Toen liet je mij ‘proeven’
van jouw gave,
jouw opgave,
jouw overgave.

Zo werd jij mij tot ‘voedsel’.

En nog stil je mijn honger
en nog les je mijn dorst.

Uitnodiging

Juist vandaag ‘in liefde verbonden’, willen wij breken en delen met elkaar, brood en wijn, tekenen van leven en van samen.

Iedereen is welkom aan deze Tafel, iedereen zonder uitzondering, wie je ook bent, oud, jong, wit of donker, van God of een beetje of niks.

Iedereen mag ik uitnodigen aan de tafel, want als je je verbonden weet met de mens die naast je is of die tegenover je staat, met Jan Piet en Trien, met iemand in dat mooie koor voor wie je bent gekomen, komt dan want alles is klaar voor jou.

 

Breken en delen

Vocale Kring Drechterland zingt ‘Bogoroditse Devo’

 

Wij bidden Het Rijk der Hemelen                 Liselore Gerritsen

Onze Vader die in de hemel zijt

geef mij een plek op aarde waarvan de naam mij heilig is,

een koninkrijk dat mijn huis is,

een plek die mijn spelend kind ruimte wil geven, waar dan ook. Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood,

waar de wind in de bomen en het vuur in huis

vergeving van alle schuld is,

zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde

dat zonder mij braak zou liggen;

een plek die mij niet in verzoeking leidt;

die mij verlost van angst. Amen

 

Slotlied 793: 1,2 en 3

 

 

Na de zegen mag je weer gaan zitten en dan gaan we nog even luisteren naar het koor die vraagt of de liefelijke lente komt.

 

Zegen voor jou

Ga in de kracht die je gegeven is
in eenvoud
in vrolijkheid
in vriendelijkheid
op zoek naar liefde
en de Geest zal met je gaan

met Gezongen Amen                                                               

Vocale Kring Drechterland zingt ‘Komm, holder Lenz!’ uit Die Jahreszeiten   van J.Haydn  

 

Ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee met lekkers van Jan Piet en Trien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie