Beleidsplan 2020-2024

Beleidsplan 2020-2024 van de Protestantse Gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek Vastgesteld op de kerkenraadsvergadering van 29-01-2020

1. Visie

De protestantse gemeente Hoogkarspel – Lutjebroek is een zelfstandige kerkelijke gemeente en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente is een kleine, actieve gemeente met een vrijzinnige geloofsopvatting. Dat houdt in dat wij vanuit de christelijke traditie op onze eigen manier onderdak willen geven aan grote vragen van het leven. Wij staan voor een vrij en ondogmatisch geloof. Wij houden er niet van dat het geloof wordt opgelegd omdat het geloof daar ook te persoonlijk voor is. Wij laten ons inspireren door geloofsverhalen uit de Bijbel. Maar geloofsverhalen zijn geen beschrijvingen van historische gebeurtenissen en er zitten werelden van interpretaties tussen toen en nu. Wat overeind blijft staan is de kern van het geheel: dat geloven te maken heeft met de praktijk. Liefde als leidraad. Dat de Bijbel en geloofsverhalen ons handvatten bieden om op een goede manier samen te leven met anderen. Dat we in het geloof inspiratie vinden om de wereld tegemoet te treden, ieder op zijn of haar eigen manier.

We proberen daarbij ook mensen buiten de kerkelijke gemeente te interesseren voor geloof en gemeenschap. De gemeente wil graag zelfstandig blijven en niet opgaan in een groter kerkverband, omdat juist in de band met het dorp de kracht van de gemeente ligt. Deze visie betekent ook een keuze voor de instandhouding van het kerkgebouw op het Raadhuisplein, een eigen kerkenraad en een eigen predikant. Waar mogelijk wordt ernaar gestreefd de samenwerking met Westwoud te intensiveren, dat wil zeggen op meer gebieden dan alleen op het vlak van het beroepen van de predikant.

2. Karakteristiek

De Protestantse Gemeente Hoogkarspel – Lutjebroek is de voortzetting van de Hervormde Gemeente Hoogkarspel – Lutjebroek, die op zijn beurt ontstaan is uit een fusie tussen de Hervormde Gemeenten van Lutjebroek en Hoogkarspel. De gemeente telt 195 leden, dit is 2,2% van het aantal inwoners van Hoogkarspel. Van de 195 leden zijn er 11 onder de 20 jaar, 57 leden in de leeftijdsgroep van Van 21 t/m 60 jaar en 127 van 60 jaar en ouder. Van de mensen onder de 20 woont er geen in Lutjebroek en van de leeftijdscategorie van boven de 60 wonen er 10 in Lutjebroek.

De kerkelijke gemeente is relatief oud, 70% van de leden is 60 jaar of ouder, ter vergelijking: in de hele gemeente Drechterland ligt het percentage 60-plussers op nog geen 30%.

Vanuit onze kerkelijke gemeente is er op een aantal gebieden samenwerking met de naburige gemeente Westwoud-Binnenwijzend. Zo hebben beide gemeenten gezamenlijk één predikant, waarbij Hoogkarspel – Lutjebroek driekwart voor z’n rekening neemt en Westwoud-Binnenwijzend een kwart. Alle vieringen zijn gezamenlijk; de 1e zondag van elke maand wordt die gehouden in Westwoud-Binnenwijzend, de 2e tot en met 4e zondag van de maand in Hoogkarspel-Lutjebroek en als er een vijfde zondag is, vindt deze viering op de zaterdagavond plaats in Westwoud-Binnenwijzend. Dit zijn oecumenische vieringen en worden voorbereid door de oecumenische werkgroep. Elk jaar is er een gezamenlijke startzondag. Het kerkblad Het Klankbord wordt door een samengestelde redactie uit beide dorpen uitgegeven.

3. Liturgie

Belangrijk is dat kerkbezoekers zich kunnen herkennen in de vieringen, dat wil zeggen dat gemeenteleden zich meegenomen kunnen voelen in de beweging die de liturgie maakt; dat ze zich herkennen in de taal van gebeden en andere teksten; en dat ze mee kunnen zingen met de liederen. Bestaande bijzondere vieringen worden in beginsel gehandhaafd, zolang blijkt dat het in een behoefte voorziet. Er wordt minimaal 4 keer per jaar avondmaal gevierd, de avond van Witte Donderdag is er een Seidermaaltijd en Avondmaal. Op de derde donderdag van de maand is er een viering in het verzorgingshuis, het Noorderlandhuis en delen we samen brood en wijn. Elke eerste vrijdag van de maand wordt er een meditatievesper gehouden.

4. Pastoraat

Het pastoraat vormt de basis van het gemeentezijn. Dat houdt in dat we naar elkaar omzien, voor elkaar zorgen en met elkaar op weg zijn. Het pastoraat wordt in onze gemeente verzorgd door de predikant, door de pastoraal ouderlingen en door de vrijwilligers van de bezoekersgroep. De bezoekersgroep bezoekt de mensen thuis en heeft een signaalfunctie naar de predikant en ouderlingen De predikant heeft in het pastoraat een leidinggevende en coördinerende rol. Eenmaal per jaar worden er in de wijken ontmoetingsgesprekken georganiseerd bij een gemeentelid thuis.

5. Diaconie

5.1 Doel van de diaconie Het college van Diakenen vestigt in haar werkzaamheden de aandacht van de gemeente op de noden in de eigen gemeenschap, in de samenleving dichtbij en in de wereld verder weg. Dichtbij wordt voorzien in financiële en/of maatschappelijk steun voor mensen die door bijzondere omstandigheden in (financiële) problemen zijn gekomen of dreigen te komen. Het is daarbij niet bepalend of ze tot een kerkgenootschap behoren of niet.

5.2 Goede Doelenlijst Aan acties voor de doelen dichtbij, doelen in Nederland en de doelen in de Wereld wordt in het begin van het nieuwe jaar door de Diakenen een Goede Doelenlijst opgesteld. Hierin worden ongeveer 30 doelen omschreven die het desbetreffende jaar een donatie van de Diaconie ontvangen. Bij de keuze van de doelen wordt rekening gehouden met de identiteit en herkomst van de organisatie; aandachtspunt daarbij is de identiteit van onze eigen kerkelijke gemeente. Daarnaast kan, per individuele situatie bekeken, ook aan andere doelen geld gegeven worden. Hierbij is er bijzondere aandacht voor kleinschalige particuliere projecten in Nederland en in de derde wereld die door gemeenteleden worden aangedragen. Een voorbeeld is het Stimuleringsfonds van de gezamenlijke kerken in de gemeente Drechterland. Er wordt altijd nauwkeurig gekeken of de donatie in goede handen komt en dat het geld goed besteed wordt.

De goede doelenlijst wordt elk jaar gepubliceerd, zodat de gemeenteleden zich hiervan op de hoogte kunnen stellen.

5.3 Financiën Het beheer van het vermogen is erop gericht om het kapitaal in stand te houden, waardoor het in de toekomst mogelijk blijft diaconale, financiële hulp te geven. Over het beheer, aankoop, verkoop en verpachting van de landerijen laat het college van Diakenen zich adviseren door een rentmeesterkantoor. Alle officiële stukken wat betreft de landerijen bevinden zich in het archief van het rentmeesterkantoor. In het archief van de Diaconie liggen kopieën hiervan.

De administratie van de Diaconie is in handen van een administratiekantoor. Ook stelt dit kantoor de jaarrekeningen op en geeft steun en adviezen bij het opstellen van de begrotingen en andere diaconale zaken.

5.4 Dienst aan de samenleving Mensen die in nood zijn en niet bij de kerkelijke gemeente horen, kunnen ook een beroep doen op bijstand door de predikant. De predikant signaleert ook noden en maakt verbinding met hulpverleners o.a. wijkverpleging. De predikant fungeert op deze manier als een verbinding met de samenleving. Dit uit zich bijvoorbeeld in de hulp aan de stichtingen die op maatschappelijk vlak bezig zijn (bv. Seniores Priores, Merakel, Nicole’s Huiskamer), activiteiten rond vluchtelingen, rouwbegeleiding, pastoraat en het verzorgen van uitvaarten van niet kerkelijke medemensen en het schrijven van columns in plaatselijke bladen. Daarnaast worden speciale vieringen gehouden, die op diverse aspecten van de samenleving gericht zijn. De vieringen in verzorgings- en verpleegtehuizen zoals het Noorderlandhuis in Hoogkarspel en Nicolaas in Lutjebroek bereiken ook veel niet-kerkelijk gebonden mensen. De maaltijden in de Herberg zijn ook toegankelijk voor mensen zonder kerkelijke achtergrond. Dit soort activiteiten maakt een wezenlijk onderdeel uit van de dienst aan de samenleving en dus van de tijdsbesteding van de predikant.

6. Oecumene

Al jarenlang bestaat er een bloeiende oecumenische werkgroep van mensen uit RK en PKN-kring die een vast aantal vieringen per jaar voorbereiden zoals Wereldgebedsdag op de eerste vrijdag maart, de 4 mei viering samen met de Gemeente Drechterland en de Vredesviering op de 3e zondag van september. Samen met Laurentiusparochie en de Stichting Zonnebloem wordt in september de Ziekenzondag georganiseerd waarbij we het Heilig Avondmaal vieren. In de vastentijd wordt er een gezamenlijke sobere maaltijd georganiseerd. In 2020 wordt er weer een eigentijdse versie van The Passion opgevoerd in de RK-kerk. De bedoeling is om dit eens in de 2 jaar te organiseren. Veel activiteiten worden bezocht door onze katholieke geloofsgenoten zoals de vespers op de 1e vrijdag van de maand, de Vrouw en Geloof Groep, de Sacrale Dans, films en andere activiteiten. In oktober 2020 komen Ekaterina Levental en Chris Koolmees met de derde en laatste voorstelling van een serie over vluchtelingen: ” Schoppenvrouw”.

In het Noorderlandhuis zijn er 3 of 4 maal per jaar vieringen samen met de RK Kerk, met Pasen is er een oecumenische paaswake, in november is er de de oecumenische viering van het gedenken en ook met Kerst is er een oecumenische viering. In 2020 wordt er een extra viering in de gebedsweek aan toegevoegd.

7. College van Kerkrentmeesters

7.1. Personeel Het streven is een eigen predikant (samen met Westwoud) te behouden. Gezien de financiële situatie is dat voor de komende jaren verantwoord. Er wordt een koster in dienst gehouden voor maximaal 40 uren per week. Gezien het streven om het kerkgebouw een meer functioneel karakter te geven (zie onder het kopje ‘Kerkgebouw’) zullen ter ontlasting van de koster tevens vrijwilligers worden ingezet. Hierin zal door het CvK een actief beleid worden gevoerd. Verder zijn betaalde krachten de organisten en een tuinman (kerkhof Lutjebroek).

7.2. Financiën. Voor de jaarstukken en begrotingen heeft het CvK zich verzekerd van de steun van een administratiekantoor. Het CvK streeft bij het beleggen van de beschikbare gelden naar een zo hoog mogelijk rendement, met een beperkt risico.

7.3. Onroerend goed. Over aankoop, verkoop en beheer van gronden laat het CvK zich adviseren door een rentmeester-kantoor.

7.4. Ledenadministratie. Er wordt een ledenadministratie bijgehouden volgens en vanuit het LRP.

7.5. Kerkgebouw Gegeven dat de gemeente ook in de toekomst zelfstandig wil blijven, is het gerenoveerde en verbouwde kerkcomplex nu geworden tot een gastvrije plek voor mensen van de eigen gemeente in de eerste plaats, maar daarnaast nadrukkelijk ook voor mensen uit het dorp om allerlei activiteiten een thuis te bieden. Daarmee wordt ook de integratie tussen kerk en dorp gediend ter versterking van de gemeenschap van zowel de gemeente als van het dorp. Een en ander geeft het kerkgebouw een meer multifunctioneel karakter met laagdrempelige faciliteiten voor ontmoeting en ontspanning. Door de kerkenraad zal een actief beleid worden gevoerd om dit laatste te bewerkstelligen.

7.6. Communicatie Het Klankbord is het officiële orgaan van de PG Westwoud – Binnenwijzend en de PG Hoogkarspel – Lutjebroek. Beide kerken hebben een eigen website. De predikant schrijft regelmatig een artikel dat in de dorpsbladen en op de website wordt opgenomen. De Rotonde is het dorpsblad van Hoogkarspel, waarin de kerkelijke gemeente wekelijks een pagina vult. Het dorpsblad de Cirkel uit Lutjebroek verschijnt één- maal per 2 of 3 weken. Ook hierin wordt bij verschijning een pagina gevuld. Een aantal keren per jaar worden er mededelingen van de gezamenlijke kerken van Hoogkarspel gepubliceerd in de dorpsbladen. Nieuwe media worden gebruikt. Inmiddels zijn er in beide gemeenten mensen actief op Facebook en Twitter. Activiteiten binnen het kerkelijk gebeuren worden op deze media geplaatst.
8. Activiteitenprogramma

Naast de samenkomsten op zondag worden door de gemeente ook allerlei andere activiteiten georganiseerd met een leerhuis- of vormingskarakter. Samenwerking met andere kerkelijke gemeenten kan gezocht worden, niet zozeer om het samen te doen, als wel om te zorgen dat niet alle kerkelijke gemeenten dezelfde activiteiten aanbieden.

De predikant en de ouderlingen verzorgen durende het jaar een uitgebreid programma. Hier wordt een programmaboekje voor gemaakt dat eind augustus bij de leden thuis wordt bezorgd. Een aantal activiteiten komt jaarlijks terug, zoals de sacrale dans, de gesprekken voor de zondag, de gespreksgroepen Vrouw en Geloof, filmmiddagen en de Open Deur middagen. De maaltijden in de herberg lopen nu enige jaren en zijn een succes. Deze worden voortgezet, mogelijk in een wat andere vorm.

Voorzitter:                                                                          Scriba:

Z. Hupkens-Domburg                                                        L. Siedenburg