Beleidsplan 2015

Dit document is ook als PDF-beschikbaar om te bewaren of uit te printen: beleidsplan 2015

Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek

vastgesteld kerkenraadsvergadering 24 juni 2015

Karakteristiek

De Protestantse Gemeente Hoogkarspel – Lutjebroek is de voortzetting van de Hervormde Gemeente Hoogkarspel – Lutjebroek, die op zijn beurt ontstaan is uit een fusie tussen de Hervormde Gemeenten van Lutjebroek en Hoogkarspel. De gemeente heeft 229 leden, waarvan 16 onder de 20 jaar en 134 van 60 jaar en ouder. Van de mensen onder de 20 woont er geen in Lutjebroek en van boven de 60 wonen er 17 in Lutjebroek.

Het dorp Lutjebroek is onderdeel van de (burgerlijke) gemeente Stede Broec en heeft ongeveer 2000

inwoners. Van oorsprong heeft het dorp een agrarisch karakter. Het is een hechte gemeenschap;

veel families wonen hier al generaties lang en kinderen van deze families blijven er vaak ook wonen. Vandaag de dag komen er steeds meer mensen ‘van buitenaf’ wonen.

Van de inwoners is 85% katholiek, 10% protestant en 5% anders of geen geloof.

Het dorp Hoogkarspel behoort tot de (burgerlijke) gemeente Drechterland. Ook dit dorp heeft van

oorsprong een agrarische achtergrond. Evenals Lutjebroek telt Hoogkarspel een groot aantal katholieken.

Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw is het dorp uitgegroeid tot een inwonertal rond de 8000 met veel forensen uit de Randstad, met name Amsterdam. Dit is ten koste gegaan van het besloten karakter van het dorp. Veel kinderen van de ’nieuwe’ inwoners vertrekken uiteindelijk uit het dorp.

Vanuit onze kerkelijke gemeente is er op een aantal gebieden samenwerking met de naburige gemeente Westwoud-Binnenwijzend. Zo wordt gezamenlijk een predikant beroepen, waarbij Hoogkarspel – Lutjebroek driekwart voor z’n rekening neemt en Westwoud-Binnenwijzend eenkwart. Alle vieringen zijn gezamenlijk; de 1e zondag van elke maand wordt die gehouden in Westwoud-Binnenwijzend, de 2e tot en met 4e zondag van de maand in Hoogkarspel-Lutjebroek en als er een vijfde zondag is, vindt de viering plaats in Westwoud-Binnenwijzend. Gemeenteleden bezoeken regelmatig over en weer elkaars vieringen.

Preekrooster maken gebeurt gezamenlijk. Er wordt ook samengewerkt op het gebied van het jeugdwerk en er is jaarlijks een gezamenlijke gemeentezondag. Het kerkblad, Het Klankbord, is ook gezamenlijk.

Visie & missie

De gemeente van Hoogkarspel heeft als dragend fundament het geloof in de Heer Jezus Christus en heeft een overwegend vrijzinnig karakter. De gemeente wil ruimte bieden aan mensen om hun geloof te beleven op een wijze die bij hen past. De eerste focus daartoe is de eigen kerkelijke gemeente, maar we proberen ook mensen buiten de kerkelijke gemeente te interesseren voor geloof en gemeenschap; de jeugd is daarbij zeker een belangrijke focus.

De PG Hoogkarspel – Lutjebroek is een zelfstandige gemeente, die van harte onderdeel uitmaakt van de PKN. De gemeente wil in de toekomst graag zelfstandig blijven en niet opgaan in een groter kerkverband, omdat juist in de eigen band met het eigen dorp de kracht van de gemeente ligt.

Deze visie betekent ook een keuze voor de instandhouding van het kerkgebouw op het Raadhuisplein, een eigen kerkenraad en een eigen predikant.

Waar mogelijk wordt er naar gestreefd de samenwerking met Westwoud te intensiveren, dat wil zeggen op meer gebieden dan alleen op het vlak van het beroepen van de predikant. Een predikant wordt ook in de toekomst samen met Westwoud beroepen. Het kan nodig / wenselijk zijn om daarbij ook samen te werken met een aantal andere gemeenten in de omgeving.

 

Liturgie

Belangrijk is dat kerkbezoekers zich kunnen herkennen in de vieringen, maar ook meegenomen kunnen worden en mee kunnen doen met de viering. Dat wil zeggen dat gemeenteleden zich meegenomen kunnen voelen in de beweging die de liturgie maakt; dat ze zich herkennen in taal van gebeden en andere teksten; en dat ze mee kunnen zingen met de liederen. Dat betekent niet dat het qua liturgie alles bij het oude moet blijven. Er wordt gezocht naar andere vormen van liturgie dan de min of meer klassieke vorm om jongeren en andere belangstellenden te interesseren en te stimuleren. De predikant kan hierin een leidende rol nemen richting de gemeente.

Bestaande bijzondere vieringen worden in beginsel gehandhaafd, zolang blijkt dat het in een behoefte voorziet. Er wordt minimaal 3 keer per jaar avondmaal gevierd, de avond van Witte Donderdag is er een Seidermaaltijd en Avondmaal. In de vieringen waar de eigen predikant voor gaat is er een vorm van Breken en Delen.

Mogelijkheden om anderen dan de predikant, bijvoorbeeld andere ambtsdragers, mee te laten werken in de liturgie worden actief aangemoedigd, bijvoorbeeld dat een diaken het kyrie-gebed of een deel van de voorbede voor zijn/haar rekening neemt. De ouderling van dienst verzorgt één of meerdere Schriftlezingen. Gemeenteleden kunnen bij de vieringen betrokken worden door een deel van de viering te doen. Voorafgaand aan de viering waarin de eigen predikant voorgaat is er op de woensdag voorafgaand aan deze viering ’het gesprek voor de zondag’

Pastoraat

Pastoraat is naast de vieringen waarin mensen bemoedigd en getroost worden de tweede belangrijke functie van gemeentezijn.

Het omzien naar elkaar wordt gestalte gegeven in het pastoraat verzorgd door de predikant, door de pastoraal ouderlingen en door de vrijwilligers van de bezoekersgroep.
De bezoekersgroep bezoekt de mensen thuis.  De leden van de bezoekersgroep hebben ieder een eigen wijk. Zij hebben een signaalfunctie naar de predikant en de ouderlingen. Zij bezorgen het kerkblad, sturen een kaart bij ziekte, verjaardagen of jubilea. Voor het college van kerkrentmeesters bezorgen zij de enveloppen van de actie kerkbalans en halen deze ook weer op. Evenzo bezorgen zij de enveloppen van de Solidariteitskas.

Dit is een fijne netwerkstructuur die werkt. De predikant heeft in het pastoraat een leidinggevende en coördinerende rol.

Bepaalde moeilijkheden en bijzonderheden (ernstige ziekte, sterfgeval, problemen rond het werk, partner en gezin, maar ook vrolijke dingen van een jubileum, geboorte en huwelijk) worden doorgegeven aan de predikant, van hem / haar wordt verwacht deze mensen een bezoek te brengen, of, in overleg met de ouderlingen, deze taak aan één van de andere ambtsdragers over te dragen. Einde 2014 is begonnen met een reeks ontmoetingsgesprekken bij een gemeentelid thuis. Deze gesprekken slaan aan. Een voortgang hiervan ligt in de lijn der verwachtingen.

Activiteitenprogramma.

Naast de samenkomsten op zondag worden er door de gemeente ook allerlei andere activiteiten georganiseerd met een leerhuis- of vormingskarakter. Samenwerking met andere kerkelijke gemeenten kan gezocht worden, niet zozeer om het samen te doen, als wel om te zorgen dat niet alle kerkelijke gemeenten dezelfde activiteiten aanbieden. Als voorbeeld kan dienen, het samen met gemeenten uit de regio, een musical organiseren of een leerhuis opzetten.

De predikant en de ouderlingen verzorgen durende het jaar een uitgebreid programma.

Hier wordt een programmaboekje voor gemaakt dat eind augustus bij de leden thuis wordt bezorgd.

Een aantal activiteiten komt jaarlijks terug, zoals de sacrale dans, de gesprekken voor de zondag, de gespreksgroepen Vrouw en Geloof en de Open Deur middagen. Het afgelopen jaar zijn we gestart met een workshop stembevrijden, zangochtenden of –avonden, biblioloog, musicals en toneelvooorstellingen,.

In 2013 is er een gelegenheidskoor opgericht dat optreedt bij de jaarlijkse kerstzangviering (georganiseerd door de kerkenraad en de predikant). Zij kunnen ook voor andere vieringen ingezet worden. In de vernieuwde pastorie is het plan om in de herberg( de voormalige huiskamer) met mensen te gaan koken.

Oecumene

Al jaren lang bestaat er een bloeiende oecumenische werkgroep van mensen uit RK en PKN kring die een vast aantal vieringen voorbereiden per jaar zoals Wereldgebedsdag op 6 maart, de 4 mei viering samen met de Gemeente Drechterland en de Vredesviering op de 3e zondag van september.

Samen met RK en de Stichting Zonnebloem wordt in september de Ziekenzondag georganiseerd waarbij we, in een drukke viering waar ook veel chronisch zieken komen, het Heilig Avondmaal vieren.

Veel activiteiten worden bezocht door onze katholieke geloofsgenoten zoals de vespers op de 1e vrijdag van de maand, de Vrouw en Geloof Groep, de Sacrale Dans, films, Biblioloog, Stembevrijding…

In het Noorderlandhuis vieren we 3 maal per jaar samen met de RK Kerk, met Pasen, in november de viering van het gedenken en met Kerst.

Dat zijn vaak feestelijke vieringen voor de bewoners én voor de voorgangers met koor en wat lekkers bij de koffie!

De kerstattenties voor 75-plussers worden verzorgd samen met RK kerk.

Zo alles opgeteld bij elkaar doen we veel samen, ook de voorgangers van RK Kerk en PKN hebben een collegiaal en vriendelijk contact.

 

Diaconie

Doel van de diaconie

Het college vestigt in zijn werkzaamheden de aandacht van de gemeente op de noden in de eigen gemeenschap, in de samenleving dichtbij en de noden in de wereld verder weg.

Dichtbij wordt voorzien in financiële en/of maatschappelijk steun voor mensen die door bijzondere omstandigheden in (financiële) problemen zijn gekomen of dreigen te komen. Te denken valt aan mensen met een minimuminkomen of minimumuitkering die iets extra’s nodig hebben, vluchtelingen die het soms ontbreekt aan de meest basale levensbehoeften en dergelijke.

Stichting Stimuleringsfonds Drechterland

De Diaconie participeert in de Stichting Stimuleringsfonds Drechterland. Dit is een Stichting, ontstaan in samenwerking met Gemeente Drechterland en de samenwerkende Kerken (Diaconieën) in Drechterland. De Stichting is voor de kinderen in gezinnen met een minimuminkomen/ minimumuitkering in Drechterland. Zij komen de kinderen tegemoet in de vorm van betaling van de contributie van een sportclub en de bijbehorende kleding, knutselclub, zwemmenlessen e.d. Het doel van deze Stichting is dat deze kinderen geen uitzonderingspositie krijgen in de maatschappij. De Diaconie vestigt de aandacht van de gemeenteleden hierop d.m.v. folders en inschrijvingsformulieren.

Goede Doelenlijst

Aan acties voor de doelen dichtbij, doelen in Nederland en de doelen in de Wereld wordt in het begin van het nieuwe jaar door de Diakenen een Goede Doelenlijst opgesteld. Hierin worden ongeveer 30 doelen omschreven die het desbetreffende jaar een donatie van de Diaconie ontvangen.

Bij de keuze van de doelen wordt rekening gehouden met de identiteit en herkomst van de organisatie; aandachtspunt daarbij is de identiteit van onze eigen kerkelijke gemeente. Daarnaast kan, per individuele situatie bekeken, ook aan andere doelen geld gegeven worden. Hierbij is er bijzondere aandacht voor kleinschalige particuliere projecten in Nederland en in de derde wereld die door gemeenteleden worden aangedragen. Er wordt nauwkeurig gekeken of de donatie in goede handen komt en dat het geld goed besteed wordt.

Voor de doelen in Nederland en in de wereld wordt als eerste met Kerk in Actie meegedaan, hetzij door de folders te verspreiden, hetzij door een (extra) collecte te houden.

Daarna komen de andere doelen. De Goede Doelenlijst met daarop de 30 doelen van het desbetreffende jaar wordt aan het bord gehangen in de gang van de kerk naar de Eredienstruimte, zodat de gemeenteleden hierover op de hoogte zijn.

De Diaconie neemt actie bij noodsituaties in de wereld zoals aardbevingen, overstromingen en oorlogen en dergelijke door extra collecte te houden en extra donaties naar Kerk in Actie te verrichten. Het college ziet erop toe dat er voor noodhulp altijd financiële ruimte is.

Stichting Steunfonds Bijzondere Vakanties en het Vakantiefonds

Vakantieweken georganiseerd door Stichting Steunfonds Bijzondere Vakanties en het Vakantiefonds worden door de Diaconie onder de aandacht gebracht naar de gemeenteleden. Deze vakanties zijn o.a. in het Roosevelthuis, in Lunteren, in Ermelo, met de boot Willem Alexander over de rivieren in Nederland. De inschrijving kan gedurende het gehele jaar.

Tijdens deze vakanties staan vrijwillige verpleegkundigen en verzorgenden paraat om de gasten bij te staan daar waar nodig is. Mensen met een lichamelijke handicap, visuele handicap, licht verstandelijk beperkte mensen en de thuiswonende dementerende mensen met hun partners kunnen zich voor deze vakanties in laten schrijven. Ook kunnen eenouder gezinnen dit doen.

Publicatie

De Diaconie geeft melding over de diaconale doelen aan de gemeenteleden d.m.v. verslagen en dankbrieven van desbetreffende Stichtingen en organisaties. Deze worden aan het bord gehangen of op de Diaconietafel gelegd die in de gang naar de Eredienstruimte van de kerk staan. Ook geeft de Diaconie melding over diaconale zaken in het kerkblad ’Het Klankbord’.

Bloemengroet

De bloemengroet uit de zondagse viering wordt gefinancierd door de Diaconie evenals de bloemengroet naar de gemeenteleden die thuis bezocht worden b.v. bij verjaardagen van 75 jaar en ouder, jubilea e.d. Dit doet de het college omdat zij menen dat dergelijk omzien naar onze gemeenteleden ook een Diaconale taak is.

Collecterooster

Bij de start van het nieuwe seizoen, in augustus/ september stelt de Diaconie gezamenlijk met de Diaconie van de Hervormde Gemeente Westwoud een collecterooster voor het nieuwe jaar op. Deze wordt, na goedkeuring van de kerkenraden en de gemeenteleden, opgehangen aan het bord in de kerk.

Tijdens de Viering

De Diaconie heeft het ambt van de Barmhartigheid. Tijdens de viering betekent dit dat zij/ hij collecteert voor het Goede Doel. De diaken kan haar/ zijn inbreng geven aan de viering door mee te doen met de gebeden in overleg met de dienstdoende predikant. De Diakenen hebben tijdens Het Heilig Avondmaal de taak om te delen met brood en wijn aan de bezoekers van de viering. Dit doen zij in samenwerking en overleg met de dienstdoende predikant.

Financiën

Het beheer van het vermogen en het maken van rendement d.m.v. defensieve beleggingen, Liquide middelen op de bank en de aankoop/ verpachting van de landerijen is erop gericht om het kapitaal in stand te houden, waardoor het in de toekomst mogelijk blijft diaconale, financiële hulp te geven.

Het college streeft naar een zo hoog mogelijk rendement, rekening houdend met de regels van de PKN en goed rekening houdend met de risicofactoren.

Over het beheer, aankoop, verkoop en verpachting van de landerijen laat het college van Diakenen zich adviseren door rentmeesterkantoor Lingeman Ritsema in Zeewolde. Alle officiële stukken wat betreft de landerijen bevinden zich in het archief van het rentmeesterkantoor Lingeman Ritsema.

In het archief van de Diaconie liggen kopieën hiervan.

De administratie van de Diaconie is in handen van het Regionaal Administratie Kantoor (RAK) te Benningbroek.

Ook stelt dit kantoor de jaarrekeningen op en geeft steun en adviezen bij het opstellen van de begrotingen en andere diaconale zaken.

Dienst aan de samenleving

Mensen die in nood zijn en niet bij de kerkelijke gemeente horen, kunnen een beroep doen op bijstand door de predikant.

De predikant signaleert ook noden en maakt verbinding met hulpverleners o.a. wijkverpleging.

De predikant fungeert zo als een verbinding met de samenleving.

Dit uit zich bijvoorbeeld in de hulp aan de stichtingen die op maatschappelijk vlak bezig zijn (bv. Seniores Priores, Merakel, Nicole’s Huiskamer), activiteiten rond vluchtelingen, rouwbegeleiding, pastoraat en het verzorgen van uitvaarten van niet kerkelijke medemensen en het schrijven van columns in plaatselijke bladen.

Daarnaast worden speciale vieringen gehouden, die op diverse aspecten van de samenleving gericht zijn zoals Roze Vieringen, viering voor Cliniclowns, viering met straatpastoraat en de jaarlijkse openluchtviering.

De vieringen in verzorgings- en verpleegtehuizen zoals  het Noorderlandhuis in Hoogkarspel en Nicolaas in Lutjebroek bereiken ook veel niet-kerkelijk gebonden mensen.

De maaltijden in de Herberg zijn ook toegankelijk voor mensen zonder kerkelijke achtergrond en er worden ook groepen jongeren en ouderen uitgenodigd zoals o.a. Nicole’s Huiskamer en Rainbow Netwerk, waarmee de ontwikkeling en emancipatie van verschillende groepen in de samenleving wordt gediend.

Dit soort activiteiten maakt een wezenlijk onderdeel uit van de dienst aan de samenleving en met name van de tijdsbesteding van de predikant.

College van Kerkrentmeesters

Personeel

Het streven is een eigen predikant (samen met Westwoud) te behouden. Gezien de financiële situatie is dat voor de komende jaren verantwoord. Er wordt een koster in dienst gehouden voor maximaal 40 uren per week. Gezien het streven om het kerkgebouw een meer functioneel karakter te geven (zie onder het kopje ‘Kerkgebouw’).zullen ter ontlasting van de koster tevens vrijwilligers worden ingezet. Hierin zal door het CvK een actief beleid worden gevoerd.

Verder zijn betaalde krachten de organisten, een tuinman (kerkhof Lutjebroek) en een administrateur voor de dagelijkse financiële gang van zaken van het CvK.

Financiën.

Voor de jaarstukken en begrotingen heeft het CvK zich verzekerd van de steun van het Regionaal Administratiekantoor te Benningbroek. Het CvK streeft bij het beleggen van de beschikbare gelden naar een zo hoog mogelijk rendement, rekening houdend met de regels van de PKN en zonder de risicofactoren uit het oog te verliezen. Er wordt meegedaan aan de jaarlijkse actie kerkbalans.

Onroerend goed.

Over het aankoop, verkoop en beheer van gronden laat het CvK zich adviseren door het rentmeester kantoor Lingeman Ritsema in Zeewolde.

Ledenadministratie.

Er wordt een ledenadministratie bijgehouden volgens en vanuit het LRP.

Kerkgebouw

Gegeven dat de gemeente ook in de toekomst zelfstandig wil blijven, is het complete kerkgebouw (inclusief de pastorie) volledig gerenoveerd om te dienen als een belangrijke pijler van die zelfstandigheid.

Het gerenoveerde en verbouwde kerkcomplex is nu geworden gastvrije plek voor mensen van de eigen gemeente in de eerste plaats, maar daarnaast nadrukkelijk ook voor mensen uit het dorp om allerlei activiteiten een thuis te bieden. Daarmee wordt ook de integratie tussen kerk en dorp gediend ter versterking van de gemeenschap van zowel de gemeente als van het dorp. Een en ander geeft het kerkgebouw een meer multifunctioneel karakter met laagdrempelige faciliteiten voor ontmoeting en ontspanning. Door de kerkenraad zal een actief beleid worden gevoerd om dit laatste te bewerkstelligen.

Communicatie

Het Klankbord is het officiële orgaan van de PG Westwoud – Binnenwijzend en de PG Hoogkarspel – Lutjebroek. Er is een eigen website. De predikant schrijft een eigen column die in de dorpsbladen en de website worden opgenomen. De Rotonde is het dorpsblad van Hoogkarspel, waarin de kerkelijke gemeente wekelijks een pagina vult. Een enkele keer worden er mededelingen van de gezamenlijke kerken van Hoogkarspel gepubliceerd in de dorpsbladen de Rotonde voor Hoogkarspel en De Cirkel voor Lutjebroek

Elk jaar wordt een programma boekje uitgegeven met daarin de activiteiten van de beide gemeenten voor het komende jaar.

Nieuwe media worden gebruikt. Inmiddels zijn er in beide gemeenten mensen actief op Facebook en Twitter. Activiteiten binnen het kerkelijk gebeuren worden op deze media geplaatst..

Voorzitter Scriba

Z. Hupkens-Domburg L. Siedenburg