Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente Hoogkarspel – Lutjebroek
RSIN/Fiscaal nummer: 812721962
Website adres: http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl
E-mail: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl
Adres: Raadhuisplein 24a
Postcode: 1616 AV
Plaats: Hoogkarspel
Postadres: Raadhuisplein 24a
Postcode: 1616 AV
Plaats: Hoogkarspel

De Protestantse gemeente Hoogkarspel – Lutjebroek is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Protestantse Gemeente van Hoogkarspel-Lutjebroek vormt een levendige gemeenschap waarin delen voorop staat, delen van lief en leed, maar ook van voedsel en gaven die de nood lenigen bij hen die dat nodig hebben. In de kerk staat een grote kist waar gemeenteleden elke dag hun producten voor de Voedselbank kunnen geven. Wij vatten onze taak van dienstbaar zijn aan de samenleving op door zowel dichtbij als in ons land en in de wereld doelen te steunen, waar de kwetsbare mens wordt opgericht.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Protestantse gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Hoogkarspel – Lutjebroek.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK

RSIN: 8241.26.671

Het College van diakenen telt 2 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan 2015-2019 van onze gemeente vindt u hier.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de koster/beheerder is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) van het College van Kerkrentmeesters sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
De verwachte bestedingen (begroting) van het College van Diakenen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staten van baten en lasten van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen voor wat betreft het College van Diaken niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. De voorgenomen bestedingen van het College van Kerkrentmeesters zullen verminderen omdat de verbouwing van de kerk in 2015 zijn beslag heeft gekregen.

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente (College van Kerkrentmeester en/of College van Diakenen) ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente of het werk van de diaconie.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Begrote staat van baten en lasten over 2021 CvK

ANBI rapport Begrote staat van baten en lasten over 2021 Diaconie ANBI rapport

 

               
 
  2.1. Begrote staat van baten en lasten over 2021 CvK  
  Begroting Begroting Rekening  
  2021 2020 2019  
  Opbrengsten en baten          
  Onroerende zaken 72.000 77.000 71.698    
  Rente dividenden en beleggingen 3.000 3.000 3.338    
  Levend geld 11.000 11.000 11.569    
  Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 26.000 23.000 25.667    
  Totaal A 112.000 114.000 112.272    
           
  Uitgaven en kosten          
  Kosten kerkelijke gebouwen excl afschrijvingen 18.500 35.000 21.665    
  Overige niet kerkelijke eigendommen en inventarissen 13.350 20.000 12.451    
  Afschrijvingen 600 600 1.749    
  Pastoraat resp diaconaal pastoraat 64.000 63.000 45.292    
  Kosten kerkdiensten en overige activiteiten 6.000 10.000 14.839    
  Verplichte bijdrage andere organen 5.000 3.500 1.691    
  Salarissen en vergoedingen 57.000 59.300 52.256    
  Beheer, administratie en archief 7.750 9.500 7.422    
  Rentelasten/bankkosten 3.000 3.000 2.335    
  175.200 203.900 159.700    
           
  Operationeel resultaat -63.200 -89.900 -47.428    
           
  Incidentele baten en lasten          
  Incidentele baten (koersresultaat beleggingen)     18.105      
  Incidentele  lasten     -1.181    
           
  Resultaat verslagjaar -63.200 -89.900 -30.504    
           
  Mutaties bestemmingsreserves           
  Onttrekking bestemmingsreserves          
  Toevoegingen bestemmingsreserves     -16.737    
           
  Resultaat naar algemene reserve -63.200 -89.900 -47.241    
           
           
           

 

 

DIACONIE  
  2.1. Begrote staat van baten en lasten over 2021  
  Begroting Begroting Rekening  
  2021 2020 2019  
  Opbrengsten en baten        
  Onroerende zaken 72.000 65.000 63.049  
  Rente dividenden en beleggingen 4.000 9.200 8.399  
  Levend geld 1.000 3.300 1.639  
  Totaal A 77.000 77.500 73.087  
         
  Uitgaven en kosten        
  Niet-kerkelijke eigendommem en inventarissen 11.000 14.500 10.135  
  Afschrijvingen 200 200 390  
  Verplichte bijdrage andere organen 4.900 4.700 4.704  
  Beheer, administratie en archief 6.000 6.300 5.859  
  Rentelasten/bankkosten 1.200 1.200 1.141  
  Diaconaal werk plaatselijk 40.700 40.000 35.070  
  Diaconaal werk regionaal enlandelijk 6.000 6.000 7.800  
  Diaconaal werk wereldwijd 5.500 4.500 3.500  
  75.500 77.400 68.599  
         
  Operationeel resultaat 1.500 100 4.488  
         
  Incidentele baten en lasten        
  Incidentele baten (koersresultaat beleggingen)     41.010  
  Incidentele  lasten        
         
  Resultaat verslagjaar 1.500 100 45.498  
         
  Mutaties bestemmingsreserves