Diaconie

Het College van Diakenen van de PKN Hoogkarspel-Lutjebroek

Het College van Diakenen van onze kerk richt zich op de noden in de eigen gemeente, West-Friesland en in de wereld.

Dichtbij wordt voorzien in financiële en/ of maatschappelijke steun voor mensen die door bijzondere omstandigheden in financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen. Daarbij denken we aan mensen die een minimale uitkering en/of inkomen hebben die iets extra nodig hebben, vluchtelingen die het soms ontbreekt aan de meest basale levensbehoeften, mensen met schulden door b.v. een eigen bedrijf dat failliet is gegaan enz.

Het kan ook zijn dat een particuliere aanvraag doorverwezen wordt naar een andere instantie of organisatie.

Jaarlijks stellen de diakenen een lijst met ongeveer 30 Goede Doelen op die gesponsord worden door de diaconie. Deze doelen worden onderverdeeld in Doelen Dichtbij, in West Friesland, Doelen in Nederland en Doelen Wereldwijd.

Wereldwijd, maar ook dichtbij, en in Nederland doet de diaconie mee met de acties van Kerk in Actie. Dit kan zijn missionair werk, zending, mensen in landen die getroffen zijn door oorlogen, of natuurrampen.

In de kersttijd zijn er extra kerstattenties. Dit zijn grotendeels acties van de Protestantse Gemeente en de Katholieke Parochie. We denken aan de 75-plussers, de inwoners van Hoogkarspel met een minimale uitkering, de vluchtelingen in Hoogkarspel en de vrijwilligers van onze gemeente. Ook zij worden met de kersttijd bedankt voor hun inzet d.m.v. een kerstattentie. Dit laatste verzorgen we samen met de kerkrentmeesters van onze kerkelijke gemeente.

College van Diakenen

Mevr. Els Weijers, Pimpelmees 12, 1616 HM
email:  weijers.els@gmail.com

Mevr. Wilma van Ophem,  Laurier 20, 1616 TM Hoogkarspel
email: wilmavanophem@quicknet.nl

Jaap Klasen, penningmeester/adviseur  Kosterij 3,  1616 PK Hoogkarspel
email: cvk@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

Financiële administratie:
Bankrekening nummer diaconie: NL32 RABO 0143 8970 39